Буква: Г

Гаранция – Мярка за неотклонение на обвиняемия (подсъдимия), състояща се в представяне на определена сума в пари или ценни книжа. Гаранцията може да бъде представена от обвиняемия или от друго лице. Непредставянето на гаранцията в определения срок води до заменяне мярката за неотклонение в задържане под стража. Ако обвиняемият не се яви пред следователя или съда след като бъде редовно призован, гаранцията се конфискува. Тя се освобождава, когато обвиняемият бъде освободен от наказателна отговорност или от изтърпяване на наложено наказание, когато бъде оправдан или осъден на наказание без лишаване от свобода, или бъде задържан за изпълнение на присъдата.

Генерална превенция – Въздействие върху обществото за въздържане от извършване на престъпления. Формите и средствата за осъществяване на генералната превенция са разнообразни – възпитателни, организационни, санкционни и др. Наказателният закон осъществява генералната превенция със своите забрани и свързаните с тях санкции. Генерално превантивна функция, наред с функцията на индивидуална превенция, се възлага и на наказателния процес и наложеното наказание, респ. на тяхното отражение в обществото. Генетична теория за причините на престъпността вж. хромозомна теория за причините на престъпността.

Геноцид – Унищожаване изцяло или отчасти на национална, етническа, расова или религиозна група. Осъществява се чрез поставяне групата в такива условия на живот, които водят до нейното физическо унищожаване, прилагане на мерки, насочени към възпрепятстване раждаемостта сред такава група, насилственото предаване на деца от една група в други и пр. По нашето право геноцидът е тежко престъпление, при което се наказва не само извършването му, но и приготовлението и подбуждането към него. Геноцидът е обявен в международното право за престъпление против човечността.

Гестор (gestor) – Лицето, поело да извършва чужда работа без пълномощие. Длъжен е да продължи работата, докато лицето, в чиято полза работата е предприета, е в състояние да я поеме.

Главна сделка – Сделка, която проявява действието си, без да е зависима от друга.

Главна страна – Страна, без която процесът не може да възникне. Такива са ищецът и ответникът. Главна страна е и ищец встъпил във чужд висящ процес и предявил свои самостоятелни права върху предмета на първоначалния иск.

Главно встъпване – Предявяване във висящ процес самостоятелен иск от трето лице, което претендира самостоятелни права върху предмета на спора по първоначално предявения иск. Главното встъпване е обективно съединяване на искове. Става по инициатива на третото лице.

Глоба – Имуществено наказание, състоящо се в заплащане на определена от съда парична сума. Размерът на глобата се съобразява с имотното състояние на осъдения, с нуждите и семейните му задължения. Законът предвижда минимален размер на глобата, а максимумът е посочено при всяко отделно престъпление. При различните престъпления глобата е предвидена като самостоятелно наказание или алтернативно (обикновено с лишаване от свобода). Това наказание не може да се наложи на непълнолетни. По нашето законодателство незаплащането на глобата не се заменя с лишаване от свобода. С глоба се санкционират не само престъпленията, но и административните нарушения.

Грабеж – Престъпление срещу собствеността. Осъществява се чрез отнемане на чужда вещ (най-често пари) с намерение за противозаконно присвояване чрез употреба на принуда. Принудата може да бъде физическа (насилие) или психическа (заплашване). Грабеж е и всяка кражба, при която завареният на местопрестъплението употреби сила или заплашване, за да запази владението върху откраднатата вещ.

Граждански иск – Искане, направено пред съда от пострадалия от престъплението или от неговите наследници, за обезщетение на вредите, причинени от престъплението. Тези вреди могат да бъдат както материални, така и морални. Гражданският иск се предявява писмено или устно най-късно до започване на съдебното следствие в първото заседание по делото. Граждански иск може да предяви и прокурорът, когато са нанесени вреди на учреждение, предприятие или организация и те не са предявили иск, както и в полза на лице, което поради непълнолетие, психически или физически недостатъци не може да защити своите права и законни интереси. Гражданският иск не може да бъде причина за отлагане на наказателното дело.

Граждански ищец – Лице, което е претърпяло вреди от престъпление, или негови наследници, предявило в наказателния процес граждански иск за обезщетение на вредите. Гражданският ищец е страна в наказателния процес. Той може да иска обезпечение на иска си, да се запознава с делото, да представя доказателства, да прави искания и възражения и пр. Гражданският ищец може да обжалва присъдата само по отношение на гражданския иск.

Граждански ответник – Лице, срещу което е предявен граждански иск, т. е. лице, което дължи обезщетение за вреди, причинени от престъпление (с изключение на подсъдимия, който е страна в процеса на друго основание). Граждански ответник може да бъде както физическо, така и юридическо лице. Той има същите права както и гражданският ищец и може да обжалва присъдата само по отношение на гражданския иск.

Графологическа експертиза – Експертиза, извършена върху почерк с цел да се установи авторството на документа. Извършва се при оспорване автентичността на документа.

Грешката в наказателното право – Наказателното право третира както фактическите, така и юридическите грешки. Тук основният проблем е дали грешката е извинителна, т. е. дали деянието, извършено при наличие на грешка, съставлява престъпление, или грешката отнема престъпния му характер. Отговорът на този въпрос е различен при различните грешки. Грешка, която изключва вината (умисъла или непредпазливостта), както и грешка относно обективните признаци от състава на престъплението, е извинителна. Обратното е при грешка относно правната квалификация или наказуемостта (Error furis). Същото се отнася и до грешката относно забраната на деянието, грешката в предмета и лицето.

Грижа на добър стопанин – Дължимата грижа, която длъжникът трябва да прояви, за да изпълни задължението си. Грижата, макар и абстрактна, се измерва с обективна мярка – опита и житейската практика. Личните качества на длъжника в случая са без значение.

Група инвалидност – Степен на загубената трудоспособност за нуждите на пенсионното законодателство. Нетрудоспособните се категоризират в три групи. В първата група влизат лицата, загубили трудоспособност за всякакъв вид труд. Тази група се подразделя: лица, нуждаещи се от чужда помощ и такива, които не се нуждаят. Втората група обхваща лицата, които са загубили трудоспособността си както за своята професия, така и за друга професия, но могат да бъдат приспособени за труд при специално създадени условия. В третата група спадат лицата, които са променили или трябва да променят професията с друга от по-ниска квалификация или трябва да им се променят условията на труда. Групата инвалидност се определя от ТЕЛК.

Групова престъпност – Престъпност, в която участват две или повече лица, образуващи група за извършване на едно или повече престъпления. Групата може да има вътрешна организация, разпределение на ролите, ръководител (лидер) и пр. Организираната престъпност е винаги групова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *