Буква: Ж

Жалба – Писмен акт на страна по делото, в който се изявява несъгласие с постановената присъда и се иска ново разглеждане на делото от по-горна съдебна инстанция. Жалба в определения от закона срок може да подава всяка страна по наказателното дело с изключение на частния обвинител. Жалба може да подава и защитникът, и повереникът, но със съгласието на подсъдимия или доверителя. В нея се посочва какво се иска – отмяна или изменение на присъдата, както и основанията за това. По жалбата се образува дело в по-горния съд, в което участват странете по делото. Жалба може да се подава и срещу други актове и действия на следователя, прокурора и съда. Актът на прокурора, с който се обжалва присъдата, се нарича протест.

Жертва на престъплението – Лице или група хора, на които са причинени вреди от престъпното деяние. Понятието “жертва” не се покрива с процесуалното понятие “пострадал” (“потърпевш”). Неговият съдържателен обхват е много по-широк. Във виктимологията, която изучава проблемите на жертвата, е разработена следната типология: случайна жертва, жертва с незначителни рискови качества и жертва с повишени рискови качества и жертва с много големи рискови качества. Професионалната и трудовата дейност не могат да представляват основание за повишаване риска едно лице да стане жертва на престъпление (повишаване на виктимността).

Жилищно-строителна кооперация – Вид кооперация, която има за цел да организира строеж и да снабди своите членове с жилища и други помещения. Тя е юридическо лице, поради което е страна в правоотношенията, произтичащи от нейната дейност. Има временен характер. Съществува, докато членовете и придобият право на собственост върху обектите, за които са участвали в кооперацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *