Буква: Л

Легислатура – Период от време, през който трае мандатът на парламент. Този период започва от неговото избиране и свършва с изтичане на мандата или прекратяване дейността на парламента, независимо от причината за това. В една легислатура обикновено има много сесии и заседания.

Легитимност – Качество на акта или действие, отразяващо тяхното съответствие с изискванията на законите. Легитимността се преценява, като се изхожда не само от отделна правна норма, но и от общия дух на законодателството. Срещу нелегитимни актове и действия се реагира със средствата и по начина, предвидени в Конституцията и законите: нелегитимният акт подлежи на отмяна, а нелегитимното действие може да бъде основание за възникване на юридическа отговорност.

Лексология – Наука за законите. Неин предмет е целият спектър от въпроси, свързани със законодателството: социалната обусловеност на закона, изискванията към него, предпоставки и начини за изготвяне и приемане на законите; проблемите на тяхното изпълнение и ефективност и др. В лексологията се съчетават елементи на юридическата и социологическата наука. В нея е концентриран вековният опит в законотворчеството и идеите по изработване на добри закони. Социалната роля на лексологията като наука е да съдейства за приемането на закони с висока ефективност.

Лесбийство – Действия за полово удовлетворение между жени. По нашето законодателно право лесбийството е престъпление, когато е извършено чрез употреба на сила или заплашване, когато е използвано положението на зависимост, срещу лице, лишено от възможност за самоотбрана, спрямо малолетно лице и в други случаи, предвидени в закона.

Лизинг – Договор, с който лизингодателят се задължава да предостави на лизингополучателя вещ за ползване срещу заплащане на възнаграждение. Лизингополучателят може да придобие вещта в собственост през време на договора или след изтичане на срока, ако е уговорено между страните. Лизинга бива: оперативен и финансов.

Ликвидация – Производството, което се провежда във връзка с прекратяване на търговско дружество или кооперация за да се ликвидира имуществото им поради прекратяването им като правни субекти. Вместо управителните органи на търговско дружество или кооперацията, действат един или няколко ликвидатори. При ликвидацията се извършват действия по прекратяването на сключените договори: чрез изпълнение или прехвърляне на правата и задълженията другиму; събиране на вземанията; установяване на задълженията; тяхното плащане с превръщането на движимите и недвижими вещи в пари. След плащане на задълженията остатъкът от актива се разпределя между членовете на дружеството или кооперацията. Откриването на производството по ликвидация се вписва в търговския (кооперативния) регистър и при приключване става заличаването им.

Ликвидност – Предпоставка за прихващане на насрещни задължения. Тя се изразява в безспорно установяване на вземанията по основание и размер. Основанието е установено, когато е безспорно, а доказването на размера не трябва тепърва да става в един процес.

Лихва – Възнаграждението, което длъжникът престира на своя кредитор в пари или заместими вещи, загдето ползва същите. Лихвата се дължи обикновено във вещи, еднородни с ползваните: при парично задължение лихвата е в пари, а при заместими вещи – вещи от същия род. Обикновено лихвата се пресмята в проценти за определено време. Тя е граждански плод, защото се дължи по силата на правоотношение. Задължението за лихва е акцесорно. Предпоставя наличието на друго главно правоотношение. С погасяване на главното задължение се погасявай задължението за лихва. Обезпечението на главното задължение обезпечава и лихвата. Лихвата като задължение е относително самостоятелна. Плащането на лихвите не погасява главното задължение. Подлежи на самостоятелна защита отделно от главното правоотношение. Лихвата бива: договорна – когато възниква от договор между кредитора и длъжника, и законна – когато възниква от закона. Договорът за лихва трябва да бъде писмен.

Лицензионен договор – Лицензния договор е носител на право върху изобретение, полезен модел, промишлен образец, търговска марка или производствен опит предоставя на лицензополучателя правото да ги ползва срещу задължението да заплати възнаграждение. Договорът е двустранен, възмезден и формален. Поражда права и задължения за двете страни. Сключва се в писмена форма. За да има действие по отношение на трети лица, договорът трябва да бъде вписан в регистъра на патентното ведомство. Абсолютна търговска сделка. Договор за лицензия или продажба на патент, имащ за предмет секретно изобретение, може да се сключва само след предварително писмено съгласие на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.

Лицензия (производен термин от licentia) – Свобода да правиш каквото си искаш, позволеност, богиня на своеволието) – в правото има два смисъла: индивидуален административен акт, разрешаващ извършването на определена дейност например в. Закона за банките, и договор за използване на патентовано изобретение. Използването на изобретение и извършването на банкова сделка без разрешение се санкционира.

Лична застраховка – Застраховка на лично неимуществено благо – живота, телесната цялост, работоспособността. Личните застраховки биват: по живот, срещу злополука, застраховка върху чужд живот, групова застраховка.

Лична уния – Обединяване на две или повече държавни скиптъра на един монарх. Съществува само при монархия. Всяка държава е напълно самостоятелна и независима от другите, а също и от обединената държава. Общ е само държавният глава (монархът).

Лишаване от права – Наказание, което се налага за предвидените в НК престъпления. По нашето наказателно право осъденият може да бъде лишен от следните права: да заема определена държавна или обществена длъжност; да упражнява определена професия или занятие и др. Лишаването от права, когато се налага като самостоятелно наказание, не може да бъде повече от три години, а когато е заедно с лишаване от свобода, срокът му не може да надвишава лишаването от свобода повече от три години. Този срок се намалява с толкова време, с колкото е намален срокът на лишаването от свобода поради помилване, работа или приспадане на предварителното задържане. Лишаването от права бива завършително или факултативно (когато постановяването му е предоставено на съда).

Лишаване от родителски права – Правен институт, който урежда случаите и начините, при които родител може да бъде ограничен или лишен от родителски права. Родителят се лишава от родителски права: когато с поведението си представлява опасност за личността, възпитанието, здравето и имуществото на детето; когато трайно, без основателни причини не полага грижи за детето и не дава издръжка; когато е оставил детето за отглеждане в обществено заведение и не го е потърсил в срок от деня, когато е трябвало да го вземе. Лишаването от родителски права става от съда. Производството се образува по искане на другия родител, прокурора или служебно от съда. При изменение на обстоятелствата съдът може да възстанови правата на родителя. Когато нарушението не е така тежко, родителят може да бъде ограничен в упражняването на някои от родителските права.

Лишаване от свобода – Наказание, което се изтърпява в специални пенитенциарни заведения (затвори). То може да бъде от три месеца до 20 години, а в изключителни случаи, посочени в НК, за 30 години и доживот. Срокът за изтърпяване на наложеното наказание се намалява при полагане на труд в затвора, като два работни дни се зачитат за три дни лишаване от свобода. Съдът в присъдата определя първоначалния режим на изтърпяване на наказанието. Когато лишаването от свобода е до три години, съдът може да отложи изпълнението му, ако лицето не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и ако съдът счете, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на подсъдимия не е наложително той да изтърпява наказанието.

Локаут – Работодателят преустановява работата на предприятието или на част от него, или уволнява работници с цел да се предотврати обявената стачка, стачката да се преустанови или да се осуети удовлетворяването на предявено искане от работниците или синдикалната организация. Законът забранява локаута след обявяването или по време на самата стачка.

Ломбардна сделка – (ломбарден кредит, варантен кредит) – банкова кредитна сделка, при която кредитът се отпуска срещу залог на движими вещи, или ценности.

Лошо изпълнение – Изпълнение, което не съответства на дължимото. Форма на виновно неизпълнение, за което длъжникът отговаря. Последиците на лошото изпълнение са различни в зависимост от вида на задължението. Кредиторът поначало може да откаже предлаганото изпълнение, защото не е длъжен да приема нещо различно от дължимото. Ако все пак дължимият резултат е осъществен, макар и с отклонение от дължимото, кредиторът може: да иска да бъде изпълнено точно, като се отстранят недостатъците на престирането чрез поправка от страна на длъжника или от кредитора за сметка на длъжника; да иска замяна за вещ без недостатъци; да приеме изпълнението с отбив от цената.

Лъжесвидетелстване – Престъпление против правосъдието. Проявява се в две основни форми: потвърждаване на неистина и затаяване на истина. То може да бъде извършено само от свидетел пред съд или друг надлежен орган – устно или писмено. Наказуемостта за лъжесвидетелстване отпада, когато свидетелят, ако каже истината, би уличил себе си в престъпление и когато се отрече от лъжливите показания до влизане в сила на съдебния акт по делото, по което е свидетелствал, и преди да е възбудено срещу него наказателно преследване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *