Длъжностна характеристика на управител, търговско дружество, код по нкпд 11207023

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВИТЕЛ, ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

Код по НКПД 11207023

Подчиненост, връзки и взаимодействия

 

Длъжността е подчинена на:

 

Общо събрание на съдружниците

 

Длъжността ръководи:

 

Всички служители

 

Цел на длъжността:

 

Извършва цялостна организация и ръководство на търговското дружество.

 

Основни взаимоотношения Вътрешни:

 

Вътрешно си взаимодейства с ръководителите на всички отдели и с целия персонал на търговското дружество.

 

Външни:Външно си взаимодейства с всички институции, фирми и др., свързани с дейността на дружеството.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността

Задължения и отговорности:

1. Ръководи и представлява търговското дружество съобразно изискванията на закона, разработената бизнес стратегия и правилата на добрата търговска практика.

2. Разработва и осигурява изпълнението на бизнес план за дейността на дружеството.

3. Осигурява изпълнението на бизнес плана по най-ефективния за дружеството начин.

4. Отговаря за техническата и противопожарна безопасност в предприятието, както и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

5. Решава всички ръководни въпроси по дейността на дружеството.

6. Осигурява организирането и провеждането на курсове на обучение с цел повишаване на професионалната квалификация и повишаване ефективността на служителите на дружеството.

7. Повишава личните си умения и квалификация.

8. Назначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на служителите в дружеството.

9. Всички задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за вътрешен трудов ред.

Права:Всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор.

 

Профил на длъжността

Специални умения:

Умения за работа с компютър – Microsoft Office,Internet

Вид и равнище на образованието:Подходящо за сферата на развитие на дружеството.

Професионален/управленски опит:Минимум 7 г. практически опит

Специални познания:Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове към тях, както и всички нормативни актове, свързани с дейността на дружеството.

Владеене на чужди езици:Отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)

Лоялност.

Комуникативност.

Умение за работа в екип.

 

Условия на труд и производствена среда:Работа в офис.

Режим на труд и почивка:Съгласно Правилника за вътрешен трудов ред.

 

Други

Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

 

Система за работната заплата:Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

 

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ:

УТВЪРДИЛ:

Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.
………………………………………………………………………………………………………………..

(трите имена)
…………………………………………..

(подпис, дата)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *