Длъжностна характеристика сервитьор, код по нкпд: 51312004

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕРВИТЬОР
Клас по НКПД: персонал, зает с услуги
за населението, охрана и търговия
Код по НКПД: 51312004

1.Описание на работата: обслужва клиенти в заведение за хранене и развлечения (ресторант, кафе-сладкарница, бар, бирария) като сервира храни и напитки. Носи се материална и отчетническа отговорност.

2.Задължения:
посреща и настанява клиентите на заведението;
изчаква и наблюдава масите с клиенти в поверения му район да направят своя избор;
информира клиенти за менюто и специалитетите на заведението;
приема поръчките на клиентите и я записва в бележник за вземане на поръчки;
следи и поддържа хигиената в района си като подменя покривките на масите, кърпите за сервиране и салфетките;
поднася на поднос приборите и чашите и ги сервира пред клиента съобразно направената поръчка;
поднася последователно ястията и напитките по реда на тяхната консумация, съгласно технологията на сервиране и при спазване на температурния режим за различните ястия и напитки;
отсервира употребените прибори и посуда незабавно след тяхното освобождаване;
води сметка за сервираните храни и напитки и я представя на клиента;
отчита ежедневно своя оборот;
приема парични суми от клиенти и връща ресто;
информира за нередности управителя на заведението;
уведомява незабавно прекия си ръководител в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
не напуска работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна;
не се явява на работа при заразно заболяване.
да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
да се явява на периодични медицински прегледи;
да поддържа чисто и в добър вид своето униформено облекло и да носи отличителен знак.

3.Допълнителни задължения: оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост; могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата.

4.Отговорности:
за качеството на извършваната работа и точността на водените от него сметки на клиентите;
отговорност за рекламации от клиенти;
материална отговорност във връзка с опазването на посудата и приборите;
отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и правилата за противопожарна безопасност.

5.Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
подчиненост(пряк ръководител) – управителя на заведението;
във заведението и фирмата контактува с: колеги-сервитьори, бармани и другия обслужващ персонал на заведението, счетоводител, касиер и завеждащ личен състав;
контактува с клиентите на заведението.

6.Отчетност: отчита се пред управителя на заведението, а паричните средства пред касиера и счетоводителя.

7.Права:
право на работно и униформено облекло
право на безплатно медицинско обслужване 
…………………….

8.Документи, с които работникът/служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за здравословни и безопасни условия на труд; нормативните изисквания към обслужването в заведенията за хранене (Приложение № 3 към НАРЕДБА за категоризиране на туристическите обекти и други); други вътрешни актове.

9.Етични задължения: да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент на заведението; да проявява дискретност при обслужване на клиентите и им създава приятна обстановка; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на заведението.

10.Изисквания за заемане на длъжността:
образование: средно/средно професионално;
квалификация: завършен курс за сервитьори и минимален опит 1 година;
други изисквания за длъжността: да знае правилата за обслужване и сервиране, и да умее да работи с касов апарат; познания по два чужди езика;
личностни качества: (любезност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.).
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Изготвил: ……………… 
(подпис) 

Утвърдил: ………………….
(подпис и печат )

Имам екземпляр от длъжностната характеристика.

Дата …………………..

Работник (служител): ……………………………………………

Подпис на работника (служителя): …………………………………

Едно мнение по „Длъжностна характеристика сервитьор, код по нкпд: 51312004

  1. Даниела

    Ако в договора ни изрично не е включена трудова характеристика с някакви изменения и най- вече допълнения към нея, трябва ли да считаме, че гореизложената характеристика е в вействие. Ако изрично в договора е посочен само кода за сервитьори в единния класификатор за професиите?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *