Длъжностна характеристика управител на хотел, код по нкпд:14113002

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ

Клас по НКПД: ръководни служители, Код по НКПД:14113002

 

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Ръководи и организира цялостната дейност по посрещане,настаняване и обслужване на клиентите.
2. Ръководи и организира своевременното и в необходимото количество доставяне на необходимия постелочен инвентар, хавлиени, козметични изделия и хигиенни препарати.
3. Контролира качеството на предлаганите услуги на клиентите.
4. Организира и контролира извършването на ремонти, реконструкция и модер-низация на базата.
5. Проучва рекламациите на клиентите за обслужването в базата и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения.
6. Контролира и организира оперативните финансово-стопански резултати, хотелската и ресторантьорска дейност и прави предложение за подобряването им.
7. Утвърждава графиците за работа на персонала в базата и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организацията на работа.
8. Прави предложения за назначаването, освобождаването и разстановката на персонала.
9. Контролира функционирането на системите за сигурност и противопожарна безопасност.
10. Контролира състоянието на финансовата отчетност.
11. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за опазване имуществото на хотела
2. Носи отговорност за реда и финансовата дисциплина в хотела.
3. Отговаря за безопасността на работа на съоръженията и за противопожарната безопасност в хотела

 

IІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на ……………………………………………………………
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с персонала на хотела и с клиентите.
3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от туроператорски фирми от страната и чужбина.

 

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове, свързани с изискванията към обектите за подслон и хранене, тяхното категоризиране и лицензиране;
б) количествените и качествени показатели и нормативи, установени за различните обекти за подслон и хранене;
в) нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна безопасност, за системите за сигурност и охрана и за застраховане.

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно-специално, свързано с туризма.
2. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността.

 

VІ.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПО БЗУТ
1.Да спазва всички мерки за безопастност по време на работа.
2. Да не употребява алкохол преди или през работно време.
3. Да не изпълнява работи , за които няма необходимата правоспособност.
4. Да работи с предвидените ЛПС.

 

Изготвил:……………………………….

 

Утвърдил:……………………

 

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

 

Служител:………………………………………………..

Подпис:………………………

Дата:………………..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *