Длъжностна характеристика управител на обект, код по нкп: 13237006

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността

УПРАВИТЕЛ НА ОБЕКТ

Клас по НКП: ръководни служители, Код по НКП: 13237006

 

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Ръководи и организира работата по прилагане, съхранява­не и отпускане на стоки и материали.
2.Контролира асортимента, количеството и качеството на доставените стоки и материали.
3.Оформя приходно разходните документи, свързани с дос­тавките и отпускането на стоки и материали.
4.Координира извършването на товаро-разтоварните работи и рационалното използване на складовите площи.
5.Ръководи и контролира работата на работниците и служи­телите в складовата база и организира поддържането и почиства­нето на складовите площи и съоръжения.
6.Прави предложения за усъвършенстване на организацията на складовата дейност и въвеждане на автоматизирани складови технологии.
7.Участва при провеждането на инвентаризации на стоките и материалите.
8.Контролира качествените изменения на съхраняваните сто­ки и материали и предлага мерки за тяхното съхраняване.
9.Приема поръчки за доставка на стоки и материали и орга­низира доставянето им.
10.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.

 

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за правилното съхранение и разполагане в скла­довата база на стоките и материалите.
2.Носи отговорност при установяване на липси на стоки и материали в складовата база.
3.Отговаря за спазване на правилата за противопожарна бе­зопасност и безопасността на труда в складовата база.

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена управителя на фирмата.
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организа­ционни връзки и взаимоотношения с ръководителите на производ­ствени звена, със счетоводството, с работниците и служителите в складовата база и с доставчиците на стоки и материали.
3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и маркетингови организации по линия на дос­тавяните стоки и материали.

 

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Трябва да знае:
а)нормативните и стандартизационни документи, свързани с количествените и качествените характеристики на получаваните стоки и материали;
б)изискванията за правилното съхранение на отделните сто­ки и материали;
в)нормативните актове по здравословни и безопасни усло­вия на труд и за противопожарна безопасност;
г)компютърните и други автоматизирани системи за орга­низация на работа в складовото стопанство.

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: висше по специалност, свързана с получава­ните стоки и материали, с образователно квалификационна степен „бакалавър“.
2.Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език,
3.Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специ­алността.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *