Длъжностна характеристика управител, код по нкпд: 13433001

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
УПРАВИТЕЛ

Клас по НКПД: законодатели, висши служители и ръководители, Код по НКПД: 13433001

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНЯВАНАТА РАБОТА
на основаната на нормативните актове, ръководи цялостната дейност на предприятието;
насочва дейността за постигане на устойчиви темпове на развитие на производството, за повишаване на производителността на труда, за своевременно внедряване на нови техника и методи, на научна организация на труда и управлението;
взима мерки за кадровото и квалификационно осигуряване;
грижи се за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
съдействува за развитието и инициативата на работещите;
подписва всички финансово-счетоводни имуществени и административно управленски документи;
назначава, преназначава и освобождава работещите;
сключва договори;
изпълнява задълженията към държавния бюджет;
използува морални и материални стимули за изпълнение на задачите.

 

ІI. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Координира извършването на товаро-разтоварните работи и рационалното използване на складовите площи.
Ръководи и контролира работата на работниците и служителите.
Прави предложения за усъвършенстване на организацията на складовата дейност и въвеждане на автоматизирани складови технологии.
Контролира качеството на предлаганите услуги.
Организира и контролира извършването на ремонти, реконструкция и модернизация на базата.
Утвърждава графиците за работа на персонала в базата и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организацията на работа.
Контролира функционирането на системите за сигурност и противопожарна безопасност.
Контролира състоянието на финансовата отчетност.
Контролира качеството на предлаганите стоки/услуги.
Проучва рекламациите и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения.
Контролира дейността на работниците на дружеството.
Отговаря за касовата наличност.
Контролира спазването на изискванията за работа с касо­вите апарати и издаваните касови бележки.

 

IІI. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Носи отговорност за: оперативната, нормативната, технологичната, производствената, правната, икономическата и организационната уредби на дейността на предприятието и за финансовите резултати, за гарантиране на интересите на собственика.
Отговаря за правилното съхранение и разполагане в складовата база на стоките и материалите.
Носи отговорност при установяване на липси на стоки и материали в складовата база.
Отговаря за спазване на правилата за противопожарна безопасност и безопасността на труда в складовата база.
Отговаря за правилното обработване и съхраняване на сто­ките и материалите в склада.
Носи отговорност за установени липси на стоки и матери­али в склада.
Отговаря за опазване имуществото на хотела
Носи отговорност за реда и финансовата дисциплина в хотела.
Отговаря за безопасността на работа на съоръженията и за противопожарната безопасност в хотела
Носи отговорност за вреди от рекламации свързани с дейността на дружестовото.
Да опазва фирмената тайна.

 

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Подчинени длъжности – целия персонал.
Длъжността е пряко подчинена собственика на фирмата.
При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ръководителите на производствени звена, със счетоводството, с работниците и служителите в складовата база и с доставчиците на стоки и материали.
Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и маркетингови организации по линия на доставяните стоки и материали.
Длъжността е пряко подчинена на управителя на обекта.
Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на доставките на стоки и материали.
При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с работниците/служителите на дружеството.

 

V. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Трябва да знае:
нормативните и стандартизационни документи, свързани с количествените и качествените характеристики на получаваните стоки и материали;
изискванията за правилното съхранение на отделните стоки и материали;
нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и за противопожарна безопасност;
компютърните и други автоматизирани системи за организация на работа в складовото стопанство
нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с получаване и отпускане на стоки и материали;
реда и изискванията за транспортирането и съхраняването на стоки и материали;
нормативните изисквания за извършване на рекламации;
компютърните и други автоматизирани системи за орга­низация на складовата дейност.
нормативните актове, свързани с изискванията към обектите за подслон и хранене, тяхното категоризиране и лицензиране;
количествените и качествени показатели и нормативи, установени за различните обекти за подслон и хранене;
нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна безопасност, за системите за сигурност и охрана и за застраховане.
нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна безопасност, за системите за сигурност и охрана.
правилата за технологията на обслужване и нормативните изисквания за отчетността във фирмата;
реда и изискванията за извършване на касови операции и издаване на първични финансово-счетоводни документи;
нормативните изисквания за хигиенните норми и противо-пожарната безопасност;
компютърните и други автоматизирани системи за извър­шване на дейността.

 

VІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование:
2. Професионален опит: над 2 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв трудов договор със срок на изпитание.
3. Друга квалификация:
– работа с компютър
– добро владеене на английски език или друг чужд език.

 

VІІ.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПО ЗБУТ
Да спазва всички мерки за безопастност по време на работа.
Да не изпълнява работи, за които няма необходимата правоспособност.
Да работи с предвидените ЛПС.

Да не употребява алкохол или други опойващи вещества преди или през работно време.

 

Изготвил: ………………
(подпис)

Утвърдил: ………………….
(подпис и печат на работодателя)

 

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

 

Работник (служител): …………………………………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)

Подпис на работника (служителя): …………………………………

Дата …………..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *