Методи на правната наука

Под метод се разбира:
1. начин за постигане на поставена цел
2. самото движение към въпросната цел
3. средствата, чрез които се постига тази цел

 

Средства, чрез които правната наука изучава своя обект:

 

1. Теоретичен метод – предварителни знания почерпени от по-общи науки и най-вече от философията. Включва основни закони на философията и основни категории на философията. По отношение на основните закони, това е диалектиката(Хегел – средата на XIXвек):
a) закон за единството и борбата на противоположностите, по силата на който всеки природен или социален обект се намира в състояние на динамично равновесие
b) закон за преминаване на натрупаните количествени праотиворечия в ново качество
c) закон за отрицание на отрицанието, по силата на който всяко едно развитие има формата на спирала

 

Категории на диалектиката:
a) индукция – представлява движение на мисълта от частните случаи към обобщение
b) дедукция – движение на мисълта от обобщеното към частното
c) закон за изключеното трето(едно явление или е правно или не е)

 

2. Социологически методи – събиране и анализиране факти породени от действието на правото
a) Данните от съдебната статистика
b) Административната статистика – данни засягащи различни аспекти от живота на хората
c) Изучаване на общественото мнение относно един или друг закон

 

3. исторически методи – посредством тях се проследява възникването и развитието на някакъв правен институт и неговите промени(напр., института на гражданството)

 

4. Сравнителноправни методи – чрез тах се сравнява състоянието на една правна система с друга

 

5. нормативни методи – те са две групи:

 

a) формално нормативни методи – различните нормативни актове имат различна нормативна сила;
b) материално нормативни метиди – създаване на правни понятия, групиране или систематизиране на правните норми в отрасли и институти.

Източник: bg-pravo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *