Отчитане на капитала

В зависимост от източника на формирането му, основният капитал се дели на:
– собствен (чистата стойност на капитала, формиран е от собствениците на дружеството и изразява притежанието на собствениците върху имуществото (активите) на предприятието);
– привлечен капитал;

Собственият капитал се отразява в пасива на баланса, но той не отразява задължение на предприятието към външни лица, той е задължение на предприятието като правен субект или неговия/ неговите собственик/собственици.

Елементите на собствения капитал са:
– основен капитал (в т.ч. невнесен капитал);
– резервен капитал (резерви);
– финансов резултат;

Основният капитал се формира при учредяване на дружеството от вноските на собствениците. Може да се променя само по решение на собственика или общото събрание на собствениците.

Резервите имат защитна функция спрямо основния капитал. Създават се за сметка на балансовата печалба въз основа на решение на собствениците или по друг начин, определен от закона.

Финансовият резултат е част от собствения капитал. Печалбата на дружеството, реализирана през даден период, принадлежи на собствениците на предприятието и поради това е част от собствения капитал. Загубата на предприятието е коректив на собствения капитал, с който се намалява неговия размер.

Привлечен капитал на търговското дружество е капиталът, формиран временно чрез вноски на активи, собственост на външни лица. За да погаси задълженията си предприятието трябва само да притежава към определения момент достатъчно парични средства.
Активи = Собствен капитал + Пасиви (задължения)
Собствен капитал = Активи – Пасиви (задължения)

Пример: Дружество с ограничена отговорност притежава основен капитал 5000лв., резерви – 4000лв., допълнителни резерви – 3000лв., непокрита загуба от минали години 300лв., печалба от текущата година – 1000лв.
Размерът на собствения капитал на дружеството е: 12 700лв. (основен капитал 5000лв. + резерви 4000лв. + допълнителни резерви 3000лв. – непокрита загуба 300лв. + печалба от текущата година 1000лв.)

За да бъде отразен счетоводно собственият капитал в предприятието са необходими следните документи:
1. Протокол от учредително събрание;
2. Устав на дружеството;
3. Дружествен договор;
4. Протоколи от общото събрание на собствениците;
5. Съдебно решение за регистриране на предприятието;
6. Съдебно решение за вписани промени в предприятието;
Основание за вписване в счетоводните регистри, в случай, че се изисква вписване на решението в съда не е протоколът от общото събрание, а самото съдебно решение за регистрацията на дружеството.

Счетоводното отчитане на капитала се осъществява от счетоводни сметки, обединени в раздел I от Примерния Национален сметкоплан – „Сметки за капитали“ , обособени в група 10 „Капитал“, група 11 „Капиталови резерви“ и група 12 „Финансови резерви“.
За отчитане на основния капитал се използват сметки от група 10 „Капитал“. Могат да се предвидят две пасивни сметки:
– 101 Основен капитал, изискващ регистрация (отчита се размерът на предприятието, който е вписан в Търговския регистър в съда; задължително се отразява минималния размер на капитала, изискуем по ТЗ за регистрация на това търговско дружество);
– 102 Основен капитал, неизискващ регистрация (при едноличните търговци, държавните и общински предприятия, не е предвидено законово изискване за регистрация на капитала;

В кредита на тази сметка се отразява увеличаване на капитала, а неговото намаляване се отразява в дебита на с/ка 101. Тя е пасивна балансова сметка и може да има само кредитно салдо. Ако има невнесен, но записан капитал, същият следва да се покаже в актива на баланса на отделни редове, като вземане по записан капитал.
Към с/ка 101 се организира следната аналитична отчетност:
– с/ка 1011 Регистриран капитал – непоискан;
– с/ка 1012 Регистриран капитал – внесен;
– с/ка 1013 Регистриран капитал – невнесен и непросрочен;
– с/ка 1014 Регистриран капитал – невнесен и просрочен;
В пасива на баланса основният капитал се води в пълен размер, независимо от това дали е внесен изцяло или не е внесен.

1. Счетоводно отчитане на пълно внасяне на капитала в разплащателната сметка:
Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове – 5000лв.
Кт с/ка 1012 Основен капитал внесен – 5000лв.
Ан. с/ка Стоян Петров – 2500лв.
Ан. с/ка Петър Иванов – 2500лв.

2. Счетоводно отчитане при непълно внасяне на регистрирания капитал. Извършва се на два етапа. Първият отразява вземането на дружеството към неговите съдружници по повод записаните дялови вноски, 
Дт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски
Кт с/ка 101 Основен капитал изискващ регистрация

докато вторият отразява реалното внасяне на сумите:

Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в лева
Кт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

Основният капитал може да бъде внесен освен в пари и в натура (активи). Тази вноска се нарива апортна вноска.
Дт с/ка от гр. 20 Дълготрайни материални активи
Дт с/ка от гр. 21 Дълготрайни нематериални активи
Дт с/ка от гр. 30 Материали, продукция и стоки
Кт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

Основният капитал може да бъде увеличен и намален.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *