Публикуване на ГФО в търговския регистър

Публикуване на годишен финансов отчет в търговския регистър

Ако вече сте регистрирали или пререгистрирали вашата фирма, не трябва да забравяте, че всяка година имате задължение да публикувате своите годишни финансови отчети в търговския регистър.

На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. Предприятията, които имат регистрация по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват своите отчети в Търговски регистър, а в специализиран сайт в интернет или в икономическо печатно издание.

 

Срокове за публикуване

Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година до 30 юни на следващата година. Това задължение не е еднократно, а е всяка година.

Предприятията, които са пререгитрирани до 31 май на текущата година, публикуват отчетите си от 2007 г. до предходната година до 30 юни на текущата година.

Предприятията пререгистрирани след 31 май на текущата година публикуват годишните си отчети от 2007 г. до предходната в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на пререгистрация.

 

Санкции за неизпълнение

За непубликувани навреме отчети се налага санкция по Закона за счетоводството, както следва: за управителя на предприятието – от 1500 до 2000 лв. и за самото предприятие от 2000 до 3000 лв. За повторно нарушение санкциите са в двоен размер.

 

Ред за публикуване на годишните финансови отчети

Годишните финансови отчети се публикуват в Търговски регистър чрез подаване на Заявление за обявяване на актове Г1.
Към заявлението се прилага копие на годишния финансов отчет, във вида в който е съставен от съставителя и е приет от управителният орган на дружеството. Годишният финансов отче трябва да е заверен с подпис на представляващия дружеството и надпис „вярно с оригинала“.

Заявител може да бъде представляващият предприятието (собственика за ЕТ или управителя за ЕООД или ООД). Заявител за обявяване на ГФО може да бъде и съставителя на отчета, ако има писмено нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието.

Към заявлението за обявяване на актове Г1 се прилага и декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър, подписана от заявителя.

Ако приносителят на документите е различен от заявителя, той трябва да попълни декларация по чл. 13 ал. 5от Закона за търговския регистър, да има изрично писмено пълномощно за подаване на заявление за обявяване актове Г1 подписано от заявителя. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.

Ако документите се подават от приносител, който е различен от заявителя, то Заявлението за обявяване на актове Г1, също трябва да е подписано от заявителя с нотариална заверка на подписа.

Ако обявявате отчети за повече от една година, се подава едно заявление Г1 и към него се прилагат всички отчети.

За обявяването на ГФО в търговския регистър се заплаща такса в размер на 50.00 лв. независимо от броя на отчетите, които се обявяват.

 

Важни особености

За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.

 

Списък на всички документи за обявяване на ГФО в търговския регистър

1. Попълнено Заявление за обявяване на актове Г1
2. Копие на Годишния финансов отчет, заверен с подпис на представляващия и надпис „Вярно с оригинала“
3. Решение на управителния орган за приемане на отчета, разпределение на печалбата или покривване на загубата. (За едноличните търговци не се изисква такова решение)
3. Декларация по чл. 13 ал.4 от Закона за търговския регистър, подписана от заявителя

Ако документите се подават от заявител, който е съставител на ГФО се представя още:

4. Писмено нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието

Ако документите се подават от приносител, който е различен от заявителя се прилагат още:

5. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър
6. Писмено нотариално заверено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на Заявление за обявяване на актове Г1

Забележка: Ако документите се подават от приносител, различен от заявителя, то и Заявлението за обявяване на актове Г1, също трябва да е с нотариална заверка на подписа.

10 мнения по „Публикуване на ГФО в търговския регистър

 1. Андонова

  Здравейте!
  Възможно ли е: заявителя- приносител (собственик на фирма), сам да изготви ГФО-то си?

  1. Петя

   Здравейте,

   съгласно Закона за счетоводството и по точно чл.34 и чл.35:

   Съставители на финансови отчети:

   Чл. 34. (1) Финансовите отчети (междинни, годишни и консолидирани) се съставят от съставители на финансови отчети.

   (2) Съставител на финансови отчети може да бъде физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, когато отговаря на изискванията на този закон.

   (3) Финансовият отчет на предприятие се подписва от:

   1. физическите лица, които управляват и представляват предприятието, и

   2. физическото лице, което:

   а) е съставило финансовия отчет – в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или

   б) управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет – в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.

   (4) Във финансовия отчет се посочват/поставят и:

   1. името и фамилията на лицата по ал. 3;

   2. печатът на предприятието;

   3. печатът на специализираното счетоводно предприятие.

   (5) В случаите, когато финансовият отчет се съставя пряко от физическо лице, то трябва да бъде в трудовоправно, служебно или облигационно правоотношение със съответното предприятие.

   (6) Лицата по ал. 3, т. 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 35.

   Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:

   1. с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

   а) при магистърска степен – 2 г.;

   б) при бакалавърска степен – 3 г.;

   в) при степен „специалист“ – 4 г.;

   2. с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

   3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.

   (2) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.

   (3) Министърът на финансите може да определя и допълнителни изисквания към лицата, които съставят финансови отчети на бюджетните предприятия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *