Счетоводни операции с основен капитал, неподлежащ на регистрация

1. Характеристика на сметка 102 Основен капитал, неподлежащ на регистрация


Чрез сметка 102 Основен капитал, неподлежащ на регистрация се отчита основният капитал, който не подлежи на регистрация в съда по силата на действащото законодателство, пример за това е капиталът на еднолични търговци, на кооперации, неперсонифицирани дружества.

Сметката може да се използва и за допълнителен капитал, вноски от собствениците и други, за които няма законово изискване за регистрация в съда. Сметката е:

–  пасивна;

–  балансова;

–  в края на отчетния период може да има само кредитно салдо;


Салдото се отразява в пасива на счетоводния баланс:

– Раздел “Собствен капитал”

–  група “Основен капитал”, на отделна статия, след статията “Записан капитал” с наименование:

– “Основен капитал, неподлежащ на регистрация”;


Аналитично отчитане на сметка 102 – осигуряват се данни за:

  1. Собственици;
  2. Дялове на собствениците;
  3. Броя на поетите дялове и направените вноски срещу тях;
  4. Промени в размера на дяловете;


Сметка 102 се дебитира при:

–         при намаляване на величината на основния капитал, неподлежащ на регистрация – с писмено решение от собствениците/ съдружниците срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал, подлежащ на регистрация;

–         при покриване на загуби, срещу кредитиране на сметки от група 12 Финансови резултати;

–         връщане/ възстановяване на направени допълнителни вноски – срещу кредитиране на сметки от раздели: 2. Сметки за дълготрайни активи; 3. Сметки за материални запаси и 5. Сметки за финансови средства.


Сметка 102 се кредитира при:

– заделяне на суми от печалбата срещу дебитиране на сметки от група 12. Финансови резултати;

– попълване на допълнителния (запасния) капитал от резервите срещу дебитиране на сметки от група 11. Резерви;

– допълнителни вноски срещу дебитиране на сметки от раздели: 2. Сметки за дълготрайни активи; 3. Сметки за материални запаси и 5. Сметки за финансови средства;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *