15. Основни видове правни норми

Правните норми се различни видове, взависимост от различните критерии:

 

І. В зависимост от съдържанието те се разделят на:
– регулативни – главното в съдържанието са субективните мерки;
– охранителни – съдържат охранителни мерки;
– дефинитивни – съдържат научни определения (легални определения);
– декларативни – съдържат прокламирани принципи (прогласяване).

 

ІІ. В зависимост от обхвата, правните норми са:
– общи – регламентират род обществени отношения (съдържат се в общите части на закона);
– специални – регламентират вид обществени отношения;
– изключителни – регламентират по особен начин обществените отношения и други явления, които са регламентирани вече от общите и специалните норми. Така те вече въвеждатизключение.

 

ІІІ. В зависимост от характера на правилото за поведение, те се подразделят на:
– императивни – те не разрешаватнт на поведение, освен посочените в тях. (характерни са право);
– диспозитивни – дават възможност на субектите сами да конкретизират правата и задълженията си (например – договор). Те са характерни за частното право.

 

ІV. Според начина на изразяване на правилото за поведение:
– задължаващи – изискват определено поведение – например нотариалните актове;
– забраняващи – съдържат признаците на поведение, след което следва прилагане на охранителни мерки;
– оправомоващи – съдържат съдържат специфични субективниправа, при упражняването на които друг субект субект на правото е длъжен да извърши съответните правни действия (например правото на обжалване)
– поощрителни – съдържат благоприятни правни последици, при определени условия.

 

V. В зависимост от взаимоотношенията в правните норми:
– препращащи – съдържат указание, коя правна норма следва да се приложи в регламентирания случай;
– бланкетни – съдържат основното правило за поведение, но от тяхната формулировка се подразбиракоя правна норма следва да се приложи.

 

VІ. В зависимост от това коя съставка от структурата на правото се съдържа в правната норма, различаваме:
– според макроструктурата: частно – правни и публичноправни; материални и процесуални; външни и вътрешни
– според микроструктурата: – правни норми по отраслова принадлежност – това са наказателни правни норми; граждански правни норми, финансови правни норми.

 

VІІ. Според източника, в който се съдържа правната норма:
– конституционни правни норми;
– законови правни норми;
– подзаконови правни норми.

bg-pravo.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *