2. Общото учение за държавата и другите науки

1) Критерии за разграничаване на ОУД от другите науки
> предметът на науката;
> съпоставка с други сродни науки;
> ОУД – обществена и правна наука.

2) Деления на обществените науки
> общи – изучават обществото в неговата цялост (социология);
> частни – изучават отделни страни на обществото или отделни обществени явления (политология).

> философски – включват въпрсите за възникването на изучаваното явление и неговата обусловеност, търси се отношението между битие и съзнание (философия, теология);
> нефилософски – има относителен характер, може да включва философско направление, но не това е нейната съшност (ОУД, ОТП).

> каузални – изучават явления, при които е налице причинно-следствена връзка (ОУД);
> нормативни – изучават явления, които на нормативната кауза съществуващо-дължимо (НП, ГП).

> теоритични – косвено обслужват социалната практика;
> приложни – пряко обслужват социалната практика;

> фундаментални – дават най-общо теоритично обяснение;
> теоритико-обяснителни.

3) Науки, които изучават държавата
> политология – в средата на XX в. е „институционализирана“ като самостоятелна наука. Според проф. Н.Неновски ОТД трябва да се развива като „самостоятелна или евентуално като основна интегрална част на формиращата се у нас политология“. Така се извежда схващането, че ОУД е по-скоро политическа, отколкото правна наука.
> право – връзката между правото и държавата е органична; ОУД дава теоритична основа на редица институти в Конституционното, Административното и Международното публично право; държавата има и своите юридически измерения.

Система на правните науки
>> теоретико-исторически (ОУД):
>>> исторически правни науки (ИБДП, ВИДП) – те изучават държавата в историческото й развитие, докато ОУД изучава държавността като ниво на проявление.
– история на българската държава и право – изследва развитието на бг държавност;
– история на политическите учения – изследва държавата като отражение в идеите, които я обясняват.

>> отраслови:
– Конституционно право
– Административно право;
– Финансово и Данъчно право;
– Международно публично право;
– Общо държавно право – наука, алтернатива на ОУД, но изучава общото в конституционната уредба на различните държави, сравнително-правна наука, предполага юридически подход на изучаване.
>> приложни – ОУД дава теории на приложните науки, които те да прилагат пряко.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *