6. Материално и процесуално право.

Материалното право обхваща системата от норми, в които са отразени фактически съществуващи обществени отношения и други явления.
Материалното право не създава съответните обществени отношения. В него се отразяват родовите и видови признаци на фактически съществуващи явления (кражба, брак, покупко – продажба). В материалното право се предвиждат права и задължения на участниците в правните отношения. В материалното право се съдържат и правните последици, които гарантират реализирането им.
Смисълът на понятието материално право произлиза от това, че в него се съдържат институционни, регулирани обществени отношения, които могат да съществуват вън и независимо от правото. Материалното право се състои от отрасли – наказателно, гражданско, финансово, данъчно право и т.н.
Процесуалното право определя реда и формите за реализиране на материално- правните норми. Процесуалния ред е необходим, за да се гарантира законосъобразното прилагане на съответните материално – правни норми. Поради това неспазването на съответния процесуален ред е самостоятелно основание за недействитерност на съответните актове.

 

Процесуалните форми също са гаранция за реализиране по законосъобразен начин на материално – правните норми. Те са гаранция за стабилност на материално – правните отношения. (например нотариалния акт).

 

Редът и формите на съответните правни отрасли са обусловени от характера на материално – правния отрасъл. На всеки основен материално – правен отрасъл съответства процесуален отрасъл (Изключение: Конституционнота право съдържа в себе си процесуалния отрасъл).

 

В правото се предвижда и възможност за т. нар субсидиарно прилагане на процесуални норми. В административното право е предвидена възможността при липса на административна процесуална норма да се прилага от съда съответна подходяща наказателно процесуална норма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *