Електронна трудова книжка и трансфер на работници между фирмите предлага БСК

В писмо до вицепремиера Даниела Бобева относно Третия пакет с мерки за намаляване на административната тежест БСК предлага работодателите да могат да назначават 15-годишни, да се въведе електронна трудова книжка и да се регламентира възможността за трансфер на работници между фирмите.

Сред предложенията на камарата е премахването на класа „прослужено време“ и връщане на възможността за прекратяване на трудовите договори на работници в пенсионна възраст.

БСК отново припомня за предложенията си да отпаднат ограничената имуществена отговорност на работниците, както и заплащането от страна на работодателите на първите три от отпуска по болест.

Сред предложенията е и отпадането на 40-те дни платен отпуск на жените, които се връщат от майчинство.

Това са останалите предоставени предложения:

1. Облекчаване на процедурата на уведомление на ТД на НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, чрез удължаване срока до 7 дни (КТ, Глава пета, Раздел І в чл. 62, ал.3, ал.4 и ал.5).

2. Разширяване на обхвата на срочния трудов договор, в интерес на работодателите и на работниците и служителите, удължаване на максималната продължителност и поредност на неговото използване (КТ, Раздел І в чл. 68, ал.3, ал.4 и ал.5);

3. Регламентиране на правото на работодателите да сключват договори помежду си за временно или постоянно предоставяне на висококвалифицирани специалисти от едно предприятие на друго, срещу съответно възмездяване на „предоставящия” кадрите работодател, при постигнато взаимно съгласие на работника или служителя и работодателите (КТ, чл. 61, нова ал.).

4. Либерализация на нормативната уредба на агенциите за временна работа (АВР), като отпадне ограничението за дела на работници, наети от АВР, в общия брой наети от приемащото предприятие, ограничението за вида на трудовия договор между осигуряващото временна работа предприятие и наетия работник, ограничението за изпълнение на дейност при условията на първа и втора категория труд (КТ, чл. 107р, чл. 326, ал.2, чл. 327, ал. 1, §1, т. 17).

5. Премахване на неограничената отговорност на работодателя, включително при непреодолима сила (КТ, Глава 10, Раздел І и ІІІ, чл. 218) и премахване на ограничената отговорност на работника при доказано виновно поведение, довело до повреда на оборудване, като се добави и увреждане на други материални интереси на работодателя (КТ, чл. 206 и чл. 207) – нарушаване на търговска индустриална тайна, ноу-хау и други, вкл. след напускане или дисциплинарно уволнение.

6. Облекчаване на разрешителния режим за работа на лица от 16 до 18 г. (КТ, Гл. 15, Разд. І, чл. 303, ал. 4) и намаляване на прага за възраст на наетите лица от 16 г. на 15 г.

7. Отмяна на възможността за разпростиране на браншовите КТД (КТ, чл. 51б, ал. 4), регламентиране на възможност за неприлагане на отделни клаузи или целия браншов КТД от отделни предприятия чрез едностранно заявление до съответната браншова работодателска организация, страна по БКТД, ГИТ и Националния институт за помирение и арбитраж (т.нар. opt-out). Въвеждане на условие за валидност на сключен браншов колективен трудов договори – участие в преговорите и сключване от всички национално представителни браншови работодателски и синдикални организации, покриващи съответната икономическа дейност по КИД 2008.

8. Регламентиране на възможност за размяна на документи между работодател и работник/служител по електронен път (с електронен подпис), в т.ч. връчване на заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, предизвестия, покани и др.

9. Увеличаване на периода, през който работодателят може да въведе непълно работно време по икономически причини, от 3 на 6 месеца в рамките на календарна година (КТ, Глава 7, Раздел, чл.138а, ал.1).

10. Регламентиране на възможност с КТД да се увеличава периодът за сумирано изчисляване на работното време от 6 месеца на до 12 месеца, независимо от сферата на дейност (КТ, Глава 7, Раздел, чл.142, ал.2).

11. Преглед на забраната за полагане на извънреден труд, който се допуска по изключение само за сезонна работа, бедствия, аварии и война. Целесъобразно е при спазването на изискванията за 48-часова работна седмица и междудневната и междуседмичната почивка тази забрана да се премахне или да се увеличи максималният брой работни часове извънреден труд в рамките на една календарна година (КТ, Глава 7, Раздел ІІ, отмяна на чл.143, ал.2 и промяна на чл.146, ал.2). Облекчаване на режима на полагане на извънреден труд в един от почивните дни при промени в седмичното планиране, предизвикани от промени в поръчките и доставка на материали, при спазване на приложимите изисквания на КТ (чл. 144, т. 6 или нова т.7);

12. Преразглеждане на правото на 20 дни платен годишен отпуск на майките за периода, за който са били в отпуск по майчинство. Следва да се съкрати продължителността на отпуск за сметка на повишаване на размера на обезщетенията, в съответствие с практиката в ЕС.

13. Предоставяне на възможност чрез сключване на фирмен КТД да се въведе гъвкав режим на работното време (КТ, Глава 7, Раздел, чл.142, нова ал. 5);

14. Отмяна на възможността работници, достигащи пенсионна възраст, да получават обезщетение при освобождаване. Прехвърляне на задължителните минимални размери в приложното поле на КТД и/или индивидуалните договори (КТ, Глава 10, Раздел ІІІ, чл.222, ал.3).

15. Отпадане на предвидената в чл. 244, т. 2 на КТ възможност Министерският съвет да определя допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения, извън регламентираните в КТ.

16. Отпадане на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит, дефинирано с чл. 12 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

17. Разширяване на възможността за работодателя да прекрати трудовия договор по негова инициатива и без съгласие на работника и служителя, като чрез изменение на КТ, чрез клаузи на КТД и/или индивидуалния трудов договор се увеличи размера на уговореното обезщетение за работника (КТ, Глава 16, Раздел І, чл. 331, ал. 2).

18. Отпадане на задължението на работодателя за искане на предварително разрешение, вместо уведомяване на ГИТ, за прекратяване на трудовото отношение при закриване на предприятието или на част от дейността, при липса на качества на работника и служителя или при дисциплинарно уволнение (КТ, Глава 16, Раздел І, чл.333, ал.1).

19. Възстановяване на възможността за работодателя да прекратява с предизвестие трудовия договор на работник и служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (КТ, Глава 16, Раздел І, чл.328, ал.1, възстановяване на старата редакция на т.10) .

20. Установяване чрез колективен или индивидуален трудов договор на условията и реда за разрешаване на отпуск за повишаване на квалификацията и за преквалификация (създаване на нова алинея в чл. 234 на КТ);

21. Пълно или частично освобождаване на работодатели с над 50 работници от задължението им да определят от 4 до 10 процента от общия брой на работните места за трудоустрояване, ако закупуват стоки и услуги от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, в т.ч. по чл. 316 на КТ (КТ, нова алинея 3 в чл.315). Редът и условията следва да бъдат определени от Агенцията по заетостта и Агенцията за хора с увреждания, съгласувано с Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, при внасяне на съответни промени в КТ и Закона за насърчаване на заетостта.

22. Промяна на регламентирането на т.нар. ученическите отпуски за дадена календарна година, а не за учебна, по аналогия на всички останали видове отпуски.

23. Прецизиране на правната регламентация на все по-популярната дистанционна форма на обучение, доколкото е налице различна интерпретация за приложимост на чл. 169 на КТ за този случай.

24. Замяна на хартиената трудова книжка и трудовото досие на работника и служителя с електронни.

25. Въвеждане на специализирани трудови съдилища за разглеждане на индивидуални трудови спорове и на задължителни предварителни процедури за доброволно разрешаване (споразумяване) при индивидуални трудови спорове.

26. Отмяна на определянето по административен път или чрез браншово договаряне на прагове на минимален осигурителен доход по професии и квалификационни групи (КСО, чл. 6, ал. 2, т.3).

27. Отпадане на задължението на работодателя да изплаща 70% от среднодневното брутно трудово възнаграждение за първите три дни от временната нетрудоспособност.

28. Обединяване на отчетните форми и регистрите на осигурените лица и сключените трудови договори, администрирани от НАП, въвеждане на код по ЕКАТЕ за населените места за идентифициране на заетостта по населени места и осигуряване на липсваща информация на персонално ниво (ЕГН), вкл. за образователния и квалификационен профил, в съответствие с многобройни предложения на БСК, Изх. № 05-02-44/ 26.11.2013г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *