Общи условия

Общи положения

Ползването на Pravna.info, наричан по-долу за краткост сайт или форум, представлява признаване, приемане и съгласие, че потребителят/посетителят/ на форума, наричан по – долу за краткост потребител или посетител, ще бъде обвързан от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.

Потребителят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този сайт незабавно.

При ползването на този сайт, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.

Собственикът на сайта /Петя Кръстева/, екипът на Pravna.info, отделни автори или други трети лица, споменати на този сайт или участващи в създаването и поддържането му – не носят отговорност, ако потребителят не е прочел и запознал с настоящите общи условия.

Собственикът на сайта /Петя Кръстева/ си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес без предизвестие до потребителите.

Внимание Авторски права: всички текстове, фото и видео материали в Pravna.info са собственост на Петя Кръстева и отделни автори, които задължително се посочват под всяка публикация, освен официалните новини или се публикуват авторите така, както са изпратени от посетители на сайта.
Забранява се използването и копирането на каквито и да било авторски материали от сайта без разрешение. При установени нарушения на авторските ни права или плагиатство, ще бъдат сезирани компетентните органи и ще се търси отговорност на извършителя съобразно цялата строгост на действащото българско и европейско законодателство.

Авторите на коментари във форума са съответно техни собственици и носят пълното право и отговорност за написаното.

Публикуването на чужди материали като коментар в Pravna.info изисква посочване на автора им.

Екипът ни запазва правото си да налага наказания на потребители наришаващи авторски права на трети страни.

Достъп до сайта

Потребителят /посетителят/ на Pravna.info има право да използва този сайт и информацията и материалите, съдържащи се и показвани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този сайт на трета страна.

Ползването на сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на потребителя при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – собственика на сайта /Петя Кръстева/ и отделните автори в сайта или трета страна (където е приложимо).

Посетителят /потребителят/ на сайта има право да разглежда, съхранява, да копира в електронен вид и да отпечатва физически копия на материалите от този сайт (включително страници, документи, файлове, снимки), единствено за Ваша употреба с цел да получите информацията от материалите в сайта. Забранява се комерсиалната употреба на материали от сайта ни без предварително споразумение със собственика на сайта /Петя Кръстева/, което се оформя в писмена форма.

Ограничаване на отговорността

Цялото съдържание на настоящия уеб сайт /Pravna.info/, се предоставя „такова, каквото е“, без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за качеството и пригодността на информацията от сайта и използването й за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в Pravna.info, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това собственикът на сайта /Петя Кръстева/, не гарантира точността и пълнотата на съдържанието на същия. Използването на сайта, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност.

При никакви обстоятелства екипът на Pravna.info, отделни автори или други трети лица, споменати на този сайт или участващи в създаването и поддържането му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на сайта или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият сайт Pravna.info препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.

Потребителят /посетител на сайта/, приема да предпазва, защитава и пази името на Pravna.info, отделни автори или други трети лица, споменати на този сайт или участващи в създаването и поддържането му, от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия от потребителя или от друго лице, имащо достъп до сайта.

Екипът на Pravna.info зачита правата Ви за конфиденциалност на лични данни в световната интернет мрежа, когато използвате нашия уебсайт и комуникирате с нас по електронен път. Предприемаме всички необходими мерки за гарантиране на всякаква предоставена ни от Вас персонална информация. Pravna.info не е администратор на лични данни, не съхранява и не обработва лични данни. В случай, че в сайта / форума на Pravna.info бъдат публикувани лични данни по смисъла на ЗЗЛД, отговорността е на потребителя извършил публикуването им. Екипът на сайта се задължава да не съхранява лични данни и да предприема навременното им заличаване от пределите на сайта/форума, съобразно нормите на действащото българско и европейско законодателство.

Екипът на Pravna.info не носи отговорност за изразени агитационни коментари на потребители, свързани с хомофобия, фанатизъм, тероризъм, заплашване или лансиране на расова, религиозна или етническа нетърпимост. Всяка подобна проява ще бъде наказвана с изтриване на публикацията, блокиране на достъпа на потребителя до сайта и сезиране на компетентните органи.

Препратки (хипервръзки)

Pravna.info може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в настоящия сайт не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този сайт. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги в такива сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в сайта ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.

Препратки към Pravna.info

Препратки към страници от нашия сайт са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения от Ваша страна относно възможността да поставите препратка на Вашия сайт към страница от нашия сайт – моля свържете се с нас от формата за контакт.

В случай, че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате този сайт автоматично се прекратява и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани материали от сайта.

Промяна по сайта, данните и общите условия

Екипът на Pravna.info си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. текстове, смимков, видео материал, технически параметри на хостинг или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, както и настоящите общи условия по всяко време с и без предизвестие.

Забрани свързани със съдържанието на сайта/форума

Употребата на всякакъв вид софтуер, скриптове или устройства с цел достъп до информацията на сайта за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. Потребителят е длъжен да не използва сайта с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи. За установени нарушения ще бъдат сезирани компетентните органи и ще се търси цялата строгост на закона.

Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на РБ и ЕС) е изрично забранено без предварителното писмено разрешение на екипа на сайта ни.

Вие нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате (цялостно или частично), преиздавате, публикувате, изпращате или предавате (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излагате, давате под наем, продавате, прехвърляте, създавате вторични материали на базата на съдържанието на сайта, да свързвате или използвате за публична или търговска цел, да разпространявате по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този сайт, без предварително изрично писмено разрешение от собственика на сайта /Петя Кръстева/. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от собственика на сайта /Петя Кръстева/.

Реклама

Забранява се публикуването под каквато и да било форма на реклама в платформата на сайта или форума на Pravna.info /включително, но не ограничително: коментари под статии съдържащи хиперлинкове /SPAM/, реклама на услуги, реклама на дейност извършвана от физически лица, реклама на дейност извършвана от юридически лица/, без предварително писмено позволение на собственика на сайта /Петя Кръстева/. За целта пишете на email адрес: petya_ek@abv.bg

Партньорство

Отношенията свързани с установяване на партньорство между Pravna.info и други лица /медийни партньори, собственици на уеб сайтове, юридически и физически лица/, се урежда с договореност между страните. За целта пишете на email адрес: petya_ek@abv.bg

Отговорност на посетителите

При установяване на данни или основателни предположения за извършени/извършвани или предстоящо извършване на компютърни престъпления, фишинг, сексуална експлоатация на деца, престъпления срещу интелектуалната собственост и незаконен хазарт, както и други форми на престъпна дейност от посетител на сайта или форума ни, срещу платформата на сайта или форума ни, срещу собственика на сайта, отделни автори или човек от екипани, както и срещу всяко трето лице, собсветникът на Pravna.info или човек от екипа ни ще сезира компетентните органи (ГДБОП и Прокуратура на РБ).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *