Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Да бъде разширен обхватът на лицата, по отношение на които ще се извършва административното сътрудничество – всички физически и юридически лица, както и всички форми на правни сдружения /неперсонифицирани дружества, тръстове, фондации и др./, установени на територията на Европейския съюз, реши парламентът.

Депутатите гласуваха на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предложени от правителството. С тях се определя Националната агенция по приходите като компетентния орган за административното сътрудничество с компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз. То включва сътрудничество по отношение на данъците, включително и на местните. С промените се създава възможност, в случаите когато установяването на данъчните задължения на едно или повече лица представлява взаимен интерес за две или повече държави членки, компетентните органи на тези държави по взаимно съгласие да извършат паралелни проверки или ревизии в рамките на своята компетентност с цел да обменят получената информация.

Създава се и режим за поверителност, оценка и ограничения на информацията, която се обменя в рамките на административното сътрудничество. Разпоредбите не се прилагат по отношение на данък върху добавената стойност, митнически сборове и акцизи, задължителни осигурителни вноски, както и за такси за удостоверения и за други документи, издавани от държавни и местни органи. В кръга на изключенията са и вземания с договорен характер, включително възнаграждения по договори за услуги от обществен интерес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *