Промени в Кодекса за социално осигуряване - закон, данъци, право

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Днес, 27 юни 2011 г., Надзорният съвет на Национален осигурителен институт утвърди проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се предлагат разпоредби във връзка с Решение № 7 от 31 май 2011 г. на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на § 4а от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, поради което след влизане в сила на решението тя не се прилага.

Това налага приемането на промени в Кодекса за социално осигуряване, които ще уредят отношенията след датата на влизане в сила на решението на Конституционния съд между Националния осигурителен институт, пенсионноосигурителните дружества и осигурените лица, чиито средства по индивидуалните партиди са прехвърлени от професионалния пенсионен фонд във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Проектът предвижда прехвърлянето на средствата от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване за лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, на които се отпуска пенсия, да става с изричното им волеизявление. Предлага се и възстановяването на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” за тези, които не са упражнили правото си на ранно пенсиониране, а се пенсионират на основание на разпоредбите на чл.68, чл.69 или чл.69а. Документът урежда и възобновяването на прекратените осигурителни правоотношения на лицата с пенсионноосигурителните дружества, в които са били осигурени към 31 декември 2010 г., както и разкриване отново на индивидуалните им партиди. По регламент промяната трябва да влезе в сила считано от датата на влизане в сила на решението на Конституционния съд – 18 юни 2011 г.

В законопроекта се предлагат и промени, съгласно които социалните пенсии за старост и за инвалидност ще продължат да се отпускат до 31 декември 2012 г. по досегашния ред, предвиден в Кодекса за социално осигуряване, а изплащането по реда на Закона за социалното подпомагане и съответно – по Закона за интеграцията на хората с увреждания, ще започне от 1 януари 2013 г.

Изменя се и чл. 84, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, с който се предвижда, че от 1 септември 2011 г. до 31 декември 2012 г. на пенсионерите ще се изплаща добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалия съпруг в размер на 26,5 на сто.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *