Промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, с които се въвеждат нови видове генерални разрешения на ЕС за износ на изделия с двойна употреба и облекчаване на административни процедури при износ.

Промените са разработени в съответствие с необходимостта от въвеждане в българското законодателство на Регламент (ЕС) 1232/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (Регламент (ЕО) 428/2009), с които се въвеждат нови генерални разрешения на Съюза за износ на изделия с двойна употреба.

Тези разрешения са приети с цел създаване на единен конкурентоспособен пазар и да се гарантира поставянето при равни условия на всички износители от Съюза, като в същото време се гарантира високо ниво на сигурност и спазване на задълженията по линия на международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.

Предвижда се при издаване на лиценз за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната заявителите да представят информация, удостоверяваща въведените система за вътрешен контрол и съответствие и система за управление на съответната дейност. Създаването и функционирането на такива системи в дружествата, които извършват външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната, ще допринесе за цялостно подобряване на организацията, разпределението на отговорностите и обучение и контрол в тях, смятат вносителите от Министерския съвет. Парламентът ратифицира измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *