Небанкови кредити – нужда от по-добро регулиране?

За някои това е добра алтернатива на традиционното банкиране, а за други – заплаха за финансовата стабилност. Комисията се интересува от вашето мнение за „сенчестото банкиране“.

Фирмите, извършващи сенчесто банкиране, обикновено са посредници между инвеститорите и хората, търсещи заем. Те предлагат кредити и пари в брой, но не приемат депозити като обикновените банки. Това означава, че те не подлежат на същите правила като останалата част от банковия сектор.

На световно равнище паралелната банкова система бе оценена на 46 трилиона евро през 2010 г., т.е. 25-30 % от финансовата система като цяло. За да избегне повторение на сегашната финансова криза, ЕС е в процес на въвеждане на регулаторни реформи в целия финансов сектор и по-конкретно в банковия сектор. Предвид разрастването на сенчестото банкиране и на липсата на надзор върху него, Комисията публикува обществена консултация, за да проучи какво точно представлява и върши този сектор и какъв вид регулиране или надзор са уместни.

Сенчести банкови структури и дейности могат да бъдат:

– фондовете на паричния пазар и други видове инвестиционни фондове или продукти, подобни на банковите депозити;

– инвестиционни фондове, които предоставят кредити или са финансирани чрез заемни средства, като например хедж фондове;

– финансови компании и търгуващи с ценни книжа компании, които предлагат кредити и кредитни гаранции;

– застрахователни и презастрахователни предприятия, емитиращи или гарантиращи кредитни продукти;

– комбинирането на активи и продажбата им под формата на ценни книжа (секюритизация), заемането на ценни книжа и сделките по споразумения за обратно изкупуване (репо сделки).

Подобни дейности предоставят допълнителни източници на финансиране и са алтернатива на банковите депозити. Те предлагат и диверсификация на риска извън банковата система.
Но рисковете са почти същите като при банките, без да съществуват предпазните мерки, установени за банките чрез регулиране и надзор. Дейностите често се финансират чрез краткосрочни инвестиции, които клиентите могат да оттеглят по всяко време.

Тъй като не подлежи на банково регулиране, сенчестото банкиране може да доведе до стремеж сред останалите финансови институции да изваждат и други дейности от обхвата на регулирането.
Някои инвестиционни банки вече използват паралелната банкова система. Основните им дейности остават предмет на регулиране и надзор, но сделките, извършени чрез „сиво банкиране“, остават невидими за регулаторните органи. В настоящия климат на засилване на надзора над финансовата система опасенията са, че все повече дейности могат да бъдат прехвърлени към сенчестия сектор.

Консултацията е съсредоточена върху пет области: банково регулиране, регулиране на управлението на активи, споразумения за заемане/обратно изкупуване на ценни книжа, секюритизация и други дейности на паралелното банкиране. Комисията ще използва получените мнения, за да реши – заедно с органите за финансов надзор на ЕС – какви мерки са уместни на равнище ЕС.

Заинтересованите лица се приканват да изразят своето мнение до 1 юни 2012 г.
На 27 април в Брюксел ще се проведе конференция за регулирането на сенчестото банкиране.
Повече за сенчестото банкиране и конференцията през април

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *