Трудовият стаж в страни от ЕС се признава за “клас” - новини, право, счетоводство

Трудовият стаж в страни от ЕС се признава за “клас”

Наши читатели, работили дълги години в страни от Евросъюза и върнали се заради кризата у нас, се вълнуват дали натрупаният трудов стаж там ще им се признае у нас.

Весела Конова от София, която има 8 години работа в страна от ЕС, пита има ли право да поиска от работодателя да й признае за “класове” трудовия стаж в странство като пряко свързан със сегашната й длъжност у нас и какви документи трябва да представи.

Имате право да поискате от сегашния си работодател признаването на трудовия ви стаж в чужбина за право и изплащане на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, т. нар. “класове”. Необходимо е да представите трудовия договор с бившия работодател в чужбина, както и всички други документи, свързани с признаването на трудовия стаж, придобит извън страната.

За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

При определяне размера на “класовете” работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на параграф 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на КТ на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия, както и времето, през което без трудово правоотношение лицата са я упражнявали.

И са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство.

Признава се и трудовият стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави.

Документите в зависимост от страната на произход трябва да бъдат оформени в съответствие с разпоредбите на двустранните или многостранните международни договори, по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Работодателят е компетентният да отчете и да определи размера на класовете на база представените от работника или служителя документи. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.

В момента минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж е 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.

Правото за получаване на това възнаграждение възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година. Размерът на “класовете” се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.

Справка: чл. 12, ал. 4, т. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и параграф 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби към ПМС № 9 от 2008 г.

Автор: Мая Пангелова, публ. в. „Труд“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *